Je rozdíl být nájemcem a ubytovaným?

Ano, je. Jako nájemce budete mít výrazně více zákonem garantovaných práv než jako pouhý ubytovaný. Vysvětleme si tedy proč.

Smlouvou o nájmu bytu se pronajímatel zavazuje dočasně přenechat nájemci k zajištění bytových potřeb byt nebo dům (§ 2235 občanského zákoníku). Tato smlouva se tedy většinou užívá při dlouhodobém nájmu bytu nebo rodinného domu k bydlení.

U nájmu bytu zákon chrání práva nájemce, který je v tomto vztahu považován za slabší stranu. Zákon výslovně uvádí, že k ustanovením smlouvy o nájmu bytu, která by zkracovala nájemcova práva oproti zákonným ustanovením, se nepřihlíží. Stejně tak se nepřihlíží k ustanovením smlouvy o nájmu, která by ukládala nájemci povinnosti, které jsou vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřené. Ochrana nájemce je pak garantována i dalšími instituty, např. poměrně přísnou úpravou skončení nájmu (tříměsíční výpovědní doba).

Je tedy nutné si pamatovat, že ne vše lze ve smlouvě o nájmu bytu sjednat a že smluvní ustanovení nesmí omezovat práva, které nájemci dává občanský zákoník.

Naopak smlouva o ubytování takovouto ochranu ubytovanému neposkytuje a smluvním stranám je dána výrazně větší smluvní volnost, včetně možnosti upravit obsah smlouvy ve prospěch pronajímatele (ubytovatele). Pro vlastníka bytu tedy může být výhodnější pronajmout byt na podkladě smlouvy o ubytování. Je si však nutné dát pozor na to, aby tímto jednáním nedošlo k účelovému obcházení ustanovení občanského zákoníku chránícího nájemce (takové jednání by mohlo v některých případech způsobit až neplatnost smlouvy).

Smlouvou o ubytování neboli smlouvou o přechodném nájmu se ubytovatel (vlastník nemovitosti) zavazuje poskytnout ubytovanému přechodně ubytování v zařízení k tomu určenému. V dané věci se sice jedná o přechodný nájem, ale smlouvu o ubytování lze sjednat i na dobu neurčitou. Typicky se bude jednat o ubytování v hostelech, motelech, penzionech, kempech nebo vysokoškolských kolejích.

Otázkou však je, zda lze takovouto smlouvu užít i v případě pronájmu běžného bytu či jeho části (pokoje). V souladu s odbornou literaturou se domnívám, že smlouvu o ubytování lze uzavřít i ve vztahu k běžnému bytu. Užití této smlouvy je dle mého názoru zcela namístě například v případě pronájmu pokojů studentům v běžném bytě na dobu trvání semestru. Naopak smlouva o ubytování se nebude hodit u dlouhodobého pronájmu bytu sloužícího nájemci k zajištění bytových potřeb, k vytvoření jeho domácnosti.

Potřebujete připravit smlouvu na pronájem Vašeho byt? Rád Vám poradím.

ODESLAT NEZÁVAZNOU POPTÁVKU

(Mgr. Jiří Gabriel, advokát, zpracováno ke dni: 1.3.2021)