Články

Články

KONTAKTUJTE MĚ

Odpovím do dvou pracovních dnů. Většinou však dříve.

  Kde nás najdete?

  Adresa kanceláře

  EMAIL:
  advokat@jirigabriel.cz

  TELEFON:
  +420 776 851 227

  Č. ČAK:
  15170

  IČ:
  02158493

  ADRESA:
  Heršpická 813/5,
  Brno 639 00,
  Česká republika
  (M-Palác, 14. poschodí, nalevo od výtahu)

  Smluvní modifikace výpovědních podmínek u nájmu bytu a domu

  Velice často se ve své právní praxi potýkám se smlouvami o nájmu bytu, kde dochází k modifikaci podmínek pro udělení výpovědi, tak jak je stanovují ustanovení § 2288 a § 2291 Občanského zákoníku. Smluvní strany se takto snaží například sjednat možnost výpovědi bez uvedení důvodu. Naskýtá se však otázka, zda s ohledem na zákonnou ochranu nájemců jsou takováto ujednání vůbec oprávněná či platná. V případě, kdy je pronajímán byt nebo dům k zajištění bytových potřeb nájemce a popřípadě i členů jeho domácnosti, je nutno na smluvní vztah aplikovat zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu uvedená v § 2235 až 2301 občanského zákoníku. Tato ustanovení jsou…

  Švarcsystém je stále nelegální

  Švarcsystém je vykonávání závislé práce podnikající fyzickou osobou (OSVČ) mimo pracovněprávní vztah. Laicky řečeno se jedná o situaci, kdy OSVČ má s odběratelskou společností uzavřenu obchodní smlouvu, přestože reálně je OSVČ v závislém vztahu k této společnosti. Ustanovení § 3 zákoníku práce ukládá, aby závislá práce byla vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu. Tam, kde se tedy jedná o výkon závislé práce, neměla by být tato práce vykonávána v obchodněprávním vztahu (např. dle smlouvy o spolupráci). Z vlastní praxe vím, že situace, kdy je závislá práce vykonávána prostřednictvím smluv uzavřených s OSVČ, je velice častá. Tento model často užívají i zavedené společnosti, u nichž by nikdo porušování pracovněprávních předpisů…

  Je rozdíl být nájemcem a ubytovaným?

  Ano, je. Jako nájemce budete mít výrazně více zákonem garantovaných práv než jako pouhý ubytovaný. Vysvětleme si tedy proč. Smlouvou o nájmu bytu se pronajímatel zavazuje dočasně přenechat nájemci k zajištění bytových potřeb byt nebo dům (§ 2235 občanského zákoníku). Tato smlouva se tedy většinou užívá při dlouhodobém nájmu bytu nebo rodinného domu k bydlení. U nájmu bytu zákon chrání práva nájemce, který je v tomto vztahu považován za slabší stranu. Zákon výslovně uvádí, že k ustanovením smlouvy o nájmu bytu, která by zkracovala nájemcova práva oproti zákonným ustanovením, se nepřihlíží. Stejně tak se nepřihlíží k ustanovením smlouvy o nájmu, která by ukládala nájemci povinnosti,…

  Okamžitá výpověď neexistuje

  V praxi je často slyšet, že zaměstnanec dostal okamžitou výpověď nebo výpověď na hodinu. Nic takového však náš právní řád nezná. Rozvázání pracovního poměru výpovědí nikdy nemůže být okamžité, neboť výpověď je ze své podstaty vždy spojena s během výpovědní doby, která dle zákona činí nejméně 2 měsíce. Ze dne na den lze zrušit pracovní poměr jen okamžitým zrušením pracovního poměru, ve zkušební době nebo dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pokud tedy zaměstnanec hovoří o okamžité výpovědi, ve skutečnosti má většinou na mysli okamžité zrušení pracovního poměru. Popřípadě k zániku jeho pracovního poměru došlo dohodou, tedy s jeho souhlasem. Je však nutné upozornit, že…