Články

Články

Je rozdíl být nájemcem a ubytovaným?

Ano, je. Jako nájemce budete mít výrazně více zákonem garantovaných práv než jako pouhý ubytovaný. Vysvětleme si tedy proč.

Smlouvou o nájmu bytu se pronajímatel zavazuje dočasně přenechat nájemci k zajištění bytových potřeb byt nebo dům (§ 2235 občanského zákoníku). Tato smlouva se tedy většinou užívá při dlouhodobém nájmu bytu nebo rodinného domu k bydlení.

U nájmu bytu zákon chrání práva nájemce, který je v tomto vztahu považován za slabší stranu. Zákon výslovně uvádí, že k ustanovením smlouvy o nájmu bytu, která by zkracovala nájemcova práva oproti zákonným ustanovením, se nepřihlíží. Stejně tak se nepřihlíží k ustanovením smlouvy o nájmu, která by ukládala nájemci povinnosti, které jsou vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřené. Ochrana nájemce je pak garantována i dalšími instituty, např. poměrně přísnou úpravou skončení nájmu (tříměsíční výpovědní doba).

Je tedy nutné si pamatovat, že ne vše lze ve smlouvě o nájmu bytu sjednat a že smluvní ustanovení nesmí omezovat práva, které nájemci dává občanský zákoník.

Naopak smlouva o ubytování takovouto ochranu ubytovanému neposkytuje a smluvním stranám je dána výrazně větší smluvní volnost, včetně možnosti upravit obsah smlouvy ve prospěch pronajímatele (ubytovatele). Pro vlastníka bytu tedy může být výhodnější pronajmout byt na podkladě smlouvy o ubytování. Je si však nutné dát pozor na to, aby tímto jednáním nedošlo k účelovému obcházení ustanovení občanského zákoníku chránícího nájemce (takové jednání by mohlo v některých případech způsobit až neplatnost smlouvy).

Smlouvou o ubytování neboli smlouvou o přechodném nájmu se ubytovatel (vlastník nemovitosti) zavazuje poskytnout ubytovanému přechodně ubytování v zařízení k tomu určenému. V dané věci se sice jedná o přechodný nájem, ale smlouvu o ubytování lze sjednat i na dobu neurčitou. Typicky se bude jednat o ubytování v hostelech, motelech, penzionech, kempech nebo vysokoškolských kolejích.

Otázkou však je, zda lze takovouto smlouvu užít i v případě pronájmu běžného bytu či jeho části (pokoje). V souladu s odbornou literaturou se domnívám, že smlouvu o ubytování lze uzavřít i ve vztahu k běžnému bytu. Užití této smlouvy je dle mého názoru zcela namístě například v případě pronájmu pokojů studentům v běžném bytě na dobu trvání semestru. Naopak smlouva o ubytování se nebude hodit u dlouhodobého pronájmu bytu sloužícího nájemci k zajištění bytových potřeb, k vytvoření jeho domácnosti.

Potřebujete připravit smlouvu na pronájem Vašeho byt? Rád Vám poradím.

ODESLAT NEZÁVAZNOU POPTÁVKU

(Mgr. Jiří Gabriel, advokát, zpracováno ke dni: 1.3.2021)

Okamžitá výpověď neexistuje

V praxi je často slyšet, že zaměstnanec dostal okamžitou výpověď nebo výpověď na hodinu. Nic takového však náš právní řád nezná. Rozvázání pracovního poměru výpovědí nikdy nemůže být okamžité, neboť výpověď je ze své podstaty vždy spojena s během výpovědní doby, která dle zákona činí nejméně 2 měsíce. Ze dne na den lze zrušit pracovní poměr jen okamžitým zrušením pracovního poměru, ve zkušební době nebo dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pokud tedy zaměstnanec hovoří o okamžité výpovědi, ve skutečnosti má většinou na mysli okamžité zrušení pracovního poměru. Popřípadě k zániku jeho pracovního poměru došlo dohodou, tedy s jeho souhlasem. Je však nutné upozornit, že k okamžitému zrušení pracovního poměru může zaměstnavatel přistoupit pouze výjimečně, a to v případě, kdy zaměstnanec poruší své povinnosti zvlášť hrubým způsobem (např. déletrvající neomluvená absence, úmyslný útok na majetek zaměstnavatele, násilní na pracovišti apod.). Okamžité zrušení pracovního poměru pak lze v některých případech taktéž aplikovat v případě pravomocného odsouzení zaměstnance.

Možnost jednostranného ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele je tedy omezena, kdy pracovní poměr může být rozvázán jen výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době. Výpověď je pak možné udělit jen pro výpovědní důvody uvedené v § 52 zákoníku práce (zrušení nebo přemístění zaměstnavatele, nadbytečnost zaměstnance, zdravotní důvody na straně zaměstnance, neuspokojivé pracovní výsledky, porušení pracovní kázně).

V případě, že s ukončením pracovního poměru nesouhlasíte, máte možnost se bránit. Pokud jste obdrželi výpověď nebo zrušil-li s vámi zaměstnavatel pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době, je nutné bez zbytečného odkladu písemně zaměstnavateli oznámit, že trváte na tom, aby vás dále zaměstnával. Následně máte možnost svá práva uplatnit žalobou k soudu. Pozor si je pak nutné dát na to, že v případě, když podepíšete se zaměstnavatelem dohodu o rozvázání pracovního poměru, pracovní poměr skončí ke dni uvedenému v dohodě. Možnost Vaší obrany proti ukončení pracovního poměru dohodou bude značně limitována, včetně toho, že podpisem dohody můžete ztratit nárok na odstupné.

Nesouhlasíte s ukončením vašeho pracovního poměru? Zákon vám dává širokou možnost obrany. Neváhejte mě kontaktovat a rád vám poradím.

ODESLAT NEZÁVAZNOU POPTÁVKU

(Mgr. Jiří Gabriel, advokát, zpracováno ke dni: 1.3.2021)

KONTAKTUJTE MĚ

Odpovím do dvou pracovních dnů. Většinou však dříve.

  Kde nás najdete?

  Adresa kanceláře

  EMAIL:
  advokat@jirigabriel.cz

  TELEFON:
  +420 776 851 227

  Č. ČAK:
  15170

  IČ:
  02158493

  ADRESA:
  Heršpická 813/5,
  Brno 639 00,
  Česká republika
  (M-Palác, 14. poschodí, nalevo od výtahu)